Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedet utvikler seg positivt. Etter en markert økning gjennom første halvår i fjor, har arbeidsledigheten stabilisert seg tidligere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet for 2004. Da ble den gjennomsnittlige AKU-ledigheten anslått til 4,7 prosent i 2004. Nå anslår Regjeringen en sysselsettingsvekst i 2004 på 5 000 personer og en AKU-ledighet på 4,3 prosent. Regjeringen vil derfor holde fast ved forutsetningen fra saldert budsjett om 12 000 ordinære tiltaksplasser i annet halvår 2004.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede foreslås økt med 45 millioner kroner, fordelt med 35 millioner kroner til spesielle arbeidsmarkedstiltak og 10 millioner kroner til investeringer i skjermede tiltak. Dette gir rom for 750 flere tiltaksplasser i annet halvår. Avklarende og integrerende tiltak vil bli prioritert. Tilleggsforslaget har sammenheng med Regjeringens satsing på attføring og raskere tilbakeføring til ordinært arbeid.

Se St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 1594