Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige). Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) økte arbeidsstyrken med nesten 250 000 personer fra 1990 til 2003, til i alt 2 375 000 personer. Yrkesfrekvensen, dvs. arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen 16-74 år, var i 2003 72,9 prosent Dette er en svak nedgang sammenliknet med årene før. I internasjonal målestokk er yrkesfrekvensen i Norge svært høy, om lag 10 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i OECD-området.

Arbeidsstyrken har utviklet seg relativt svakt det siste året, og yrkesfrekvensen var i 1. kvartal i år 1½ prosentpoeng lavere enn samme periode i 2002. Det er lagt til grunn om lag uendret nivå på arbeidsstyrken fra 2003 til 2004, noe om innebærer en ytterligere nedgang i yrkesfrekvensen på ½ prosentpoeng. Det er særlig blant ungdom under 20 år at det er en tendens til lavere yrkesdeltakelse. Dette er også noe man har erfart i tidligere lavkonjunkturer. Erfaringsvis er det også i denne gruppen arbeidstilbudet øker raskest i en oppgangskonjunktur. I anslagene til denne meldingen har en ikke lagt til grunn noen vesentlig økning i arbeidsinnvandringen som følge av at EU ble utvidet med 10 nye medlemsland fra 1. mai.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.1.