Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager

Ordinært driftstilskudd til barnehager beregnes ut fra faktisk antall barn i barnehage og utbetales etter gjeldende satser, avhengig av barnas alder og avtalt oppholdstid per uke. Måltall for utbygging i 2003 var nye plasser til 12 000 barn, 8 000 under tre år og 4 000 over tre år. Foreløpig statistikk for utbyggingen i 2003 viser at det ble etablert nye plasser til om lag 6 900 barn, ca. 2 850 under tre år og ca. 4 050 over tre år. Totalt gir den lave utbyggingen i 2003 et mindreforbruk på 215 millioner kroner i forhold til hva som er lagt til grunn i budsjettet for 2004.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redusere bevilgningen til driftstilskudd til barnehager med 215 millioner kroner. Dette må sees i sammenheng med øking i kontantstøtten (se Kontantstøtte).

Å innføre en søskenmoderasjon på 30 prosent for 2. barn og 50 prosent fra 3. barn og oppover vil koste anslagsvis 250 millioner kroner i helårsvirkning. Det er anslått at 235 millioner kroner allerede brukes til søskenmoderasjoner. Merkostnaden utover dette vil følgelig være om lag 15 millioner kroner i helårsvirkning. Ved innføring av ordningen fra 1. mai 2004 gir dette en merkostnad på om lag 11 millioner kroner. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke skjønnsmidler til barnehager med 11 millioner kroner. Samlet innebærer dette en reduksjon på 204 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 856, post 60 og 65