Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barskogvern

Bevilgningen er knyttet til allerede vernet skog. Det foreslås at bevilgningen for 2004 nedsettes til 0 kroner samtidig med at tilsagnsfullmakten under posten økes tilsvarende nedsettelsen av bevilgningen med 101,893 millioner kroner.

Det er overført 100,956 millioner kroner fra 2003 til 2004 på denne posten. Prognosen for utbetalinger i 2004 er vesentlig lavere enn tidligere antatt. Dette har sammenheng med senere fremdrift enn antatt i forhandlinger og rettsavgjørelser knyttet til erstatningsoppgjør for vern av skog. Følgelig blir det forskyvninger i utbetalingstidspunktene.

Det er tilstrekkelig midler innenfor overføringen til å dekke alle utbetalinger i 2004.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 1427 post 33.