Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekt fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til norske privatpersoner fra utlandet.

Etter kraftig økning de siste årene anslås BNI for Norge i 2004 til 1 628 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 354 000 kroner per innbygger. I dette anslaget utgjør BNP 1 627 milliarder kroner, mens netto lønn og formuesinntekt fra utlandet anslås til i overkant av 1 milliard kroner. I internasjonale sammenligninger av hvor mye ulike land satser på bistand, brukes bistandens andel av giverlandenes bruttonasjonalinntekt (BNI) som målestokk. OECDs utviklingskomite DAC har utarbeidet regler for hva slags type støtte som regnes som offisiell utviklingsbistand (ODA).

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.1 og under ”Bistandsrammen”.