Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

El-avgiften for næringslivet

Regjeringen har notifisert en ny el-avgiftsordning for næringslivet til Eftas overvåkingsorgan ESA. Da ESA trolig vil regne fritaket for produksjonsvirksomhet for ulovlig statstøtte, vedtok Stortinget et generelt fritak for el-avgift fra 1.januar 2004. Samtidig varslet Regjeringen i fjor høst at den ville komme tilbake med forslag til et nytt system i Revidert nasjonalbudsjett 2004.

Ordningen som foreslås innført fra 1. juli 2004, innbærer at næringslivet utenom industrien samt administrasjonsbygg i industrien betaler ordinær el-avgift på 9,67 øre pr. kWh slik systemet også var fram til 1-januar i år. Industrien ilegges el-avgift tilsvarende minimumssatsen i EUs energiskattedirektiv på 0,45 øre pr. kWh. Flere energikrevende industriprosesser kan imidlertid fritas fra minimumssatsen etter Energiskattedirektivet, og i praksis vil produksjonsprosessene i metallindustrien, sementindustrien og deler av kjemisk råvareindustri bli fritatt fra el-avgift. I tillegg søkes treforedling fritatt fra minstesatsen på 0,45 øre.

Det legges i stor grad opp til å videreføre fritakene som gjaldt i avgiftssystemet som eksisterte fram til årsskiftet. Husholdningene vil ikke bli berørt av avgiftsomleggingen.

For nærmere omtale av avgiftsfritaket se St. prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 og St.meld. nr. 2 (2003-2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004.