Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond

Regjeringen legger fram forslag til etiske retningslinjer for forvaltningen av Statens petroleumsfond i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Retningslinjene er i samsvar med rapporten fra Graverutvalget (NOU 2003:22).

Det legges opp til at staten gjennom sitt eierskap i Petroleumsfondet skal ivareta to etiske forpliktelser: Forpliktelsen til å sikre at også kommende generasjoner får del i oljeformuen, og forpliktelsen til å respektere grunnleggende rettigheter hos dem som blir berørt av virksomheten til selskapene fondet investerer i.

De etiske forpliktelsene skal ivaretas gjennom tre virkemidler:

  • Eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansielle avkastning. I mange tilfeller vil det være et sammenfall mellom finansielle og etiske hensyn.
  • Filtrering: Systematisk utelukking av produsenter av følgende våpen- og ammunisjonstyper: Kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, ikke-detekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, kjernevåpen og klasebomber. Dette er våpentyper som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
  • Uttrekk: Individuell utelukking av selskaper der det er en uakseptabel risiko for i framtiden å medvirke til grove krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlig miljøskade.

Norges Bank skal ha ansvaret for å fremme etikk i eierskapsutøvelsen, mens Finansdepartementet skal beslutte om konkrete selskaper skal utelukkes fra fondet.

Det skal opprettes et etisk råd på fem medlemmer som skal gi Finansdepartementet råd om filtrering og uttrekk i henhold til de etiske retningslinjene.

Det tas sikte på å etablere de etiske retningslinjene i andre halvår 2004, etter at Stortinget har behandlet Revidert nasjonalbudsjett.