Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fødselspenger

Bevilgningen til fødselspenger for yrkesaktive ble i saldert budsjett anslått til 8 656 millioner kroner. Utgiftene anslås nå til 8 931 millioner kroner. Dette tilsvarer et merbehov på om lag 275 millioner kroner.

Bevilgningen i saldert budsjett er basert på at foreldre til 55 310 barn under ett år gjennomsnittlig får utbetalt 156 480 kroner i løpende fødselspenger i 2004. I det nye anslaget er det lagt til grunn både et noe høyere barnetall og høyere beløp per barn, henholdsvis 1 221 flere barn under ett år og en merutbetaling per barn på 1 485 kroner i forhold til saldert budsjett.

Gjennomsnittlig fødselspengegrunnlag anslås å vokse 6,6 prosentprosent fra 2003 til 2004, hovedsaklig som følge av vekst i mødres lønnsnivå utover den generelle lønnsveksten, men også som følge av at fedre benytter seg av ordningen.

Bevilgningen foreslås derfor å øke med 275 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) Kap. 2530 Post 70, Fødselspenger for yrkesaktive