Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folketrygden

Nye anslag for de regelstyrte ordningene i folketrygden innebærer at utgiftene øker med nærmere 3,2 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett. De største utgiftsøkningene er på sykepenger, med nærmere 1,5 milliarder kroner i vekst, samt uførestønader som øker med knapt 1,2 milliarder kroner. Det er også betydelig vekst i utgiftene til helsevern (medisiner og refusjon av egenbetaling), alderspensjoner og fødsels- og adopsjonspenger.

Områder hvor utgiftene ser ut til å bli noe lavere enn det er lagt til grunn i saldert budsjett, er rehabiliteringspenger, attføringsstønader og tidsbegrenset uførestønad. Under inntektspostene er det forventet 220 milliarder kroner i mindreinntekt.

Det foreslås at bevilgningen økes med totalt 3 165 millioner kroner.

Se St. prp. nr. 63 (2003-2004), Kap 2650 post 70 for samlet omtale av anslagsendringer for folketrygden.