Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer


Stortingets vedtak 18. juni:

Som en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det i Stortinget vedtatt å opprettholde grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer. Det ble heller ingen endring i produktavgiftene på drikkevarer."


Regjeringens opprinnelige budsjettforslag:

På bakgrunn av konkurransemessige forhold og at grunnavgiften ikke er en miljøbegrunnet avgift, foreslår Regjeringen at avgiften fjernes fra 1. juli 2004. Regjeringen foreslår at provenytapet delvis dekkes inn ved å øke produktavgiften på drikkevarer med 2,2 prosent. Samlet vil omleggingen innebære en avgiftslettelse for drikkevarer.

For nærmere omtale av avgiftsfritaket, se St. prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004. Alkoholfrie drikkevarer og øl på engangsemballasje vil bli billigere, mens alkoholsvake drikkevarer og drikkevarer på ombruksemballasje vil bli litt dyrere.