Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

HFK- og PFK-avgift. Fritak ved gjenvinning for salg

Avgift på klimagassene HFK og PKF ble innført 1. januar 2003. Avgiftsvedtaket ble tilpasset etableringen av en refusjonsordning for gass levert til destruksjon og gass levert til gjenvinning. I arbeidet med å utforme refusjonsordningen har Miljøverndepartementet kommet til at refusjon bør begrenses til HFK og PFK som blir levert til destruksjon. At gass levert til gjenvinning ikke skal omfattes av refusjonsordningen, blir i første rekke begrunnet med administrative hensyn. Når gass levert til gjenvinning ikke skal omfattes av refusjonsordningen, må gjenvunnet gass fritas for avgift ved videresalg for å unngå dobbel avgiftslegging av gjenvunnet gass. Fritaket foreslås innført fra 1. juli 2004.

For nærmere omtale av avgiftsfritaket se St. prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.