Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handlingsregelen

Handlingsregelen ble utformet i St.meld. nr. 29 (2000-2001) Retningslinjer for den økonomiske politikken. Et bredt flertall i Stortinget sluttet seg våren 2001 til disse retningslinjene, som blant annet innebærer at:

  • Petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Petroleumsfondet anslått til 4 prosent av fondskapitalen ved inngangen til budsjettåret.
  • Det legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien, for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

Retningslinjen om å bruke forventet realavkastning av kapitalen i Petroleumsfondet kan ikke brukes mekanisk. I en situasjon med særskilt høy aktivitet i økonomien bør en vise tilbakeholdenhet i budsjettpolitikken, mens det ved særskilt lav kapasitetsutnytting og høy ledighet kan være behov for å øke bruken av oljeinntekter noe utover forventet realavkasting av Petroleumsfondet. Ved særskilt store endringer i fondskapitalen eller i faktorer som påvirker det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet fra ett år til det neste, må innfasingen av petroleumsinntekter fordeles over flere år, basert på et anslag på størrelsen på realavkastningen i Petroleumsfondet noen år fram i tid.