Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helseforetak


Stortingets vedtak 18. juni:

Som en følge av budsjettavtalen mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet ble det vedtatt tilleggsbevilget 500 millioner kroner til de regionale helseforetakene. Dette er fordelt på følgende vis: Helse Øst med 176,25 millioner kroner, Helse Sør med 92,0 millioner kroner, Helse Vest med 101,75 millioner kroner, Helse Midt-Norge med 73,0 millioner kroner og Helse Nord med 57,0 millioner kroner.

For egenandel for syketransport ved fritt sykehusvalg ble Regjeringens forslag reversert som en følge av budsjettavtalen med Arbeiderpartiet.

For egenandelsjusteringer pr. 1. juli 2004 ble Regjeringens forslag reversert som en følge av budsjettavtalen med Arbeiderpartiet.

For fysioterapi ble Regjeringens forslag reversert som en følge av budsjettavtalen med Arbeiderpartiet.

For redusert egenandelstak 2 for bedre skjerming ble Regjeringens forslag reversert som en følge av budsjettavtalen med Arbeiderpartiet.


Fra årsskiftet 2003/2004 overtok de regionale helseforetakene ansvaret for behandlings- og helsetilbudet for rusmiddelmisbrukere.

Den økonomiske forpliktelsen er større enn tidligere anslått. Blant annet er den en betydelig tilstrømming til ordningen med legemiddelassistert rehabilitering. Til sammen foreslås det derfor at helseforetakene tilføres ytterligere 100 millioner kroner til rusomsorgen.

I statsbudsjettet for 2004 fikk helseforetakene mulighet til å investere for 5,65 milliarder kroner. En låneordning ble etablert i 2002 for å gi de regionale helseforetakene den nødvendige fleksibilitet til å gjennomføre investeringsprosjekter. Regionale helseforetak har ikke anledning til å ta opp lån i det private marked.

Stortinget bevilget 2 milliarder kroner til lån ved behandlingen av statsbudsjettet for 2004. Av denne lånebevilgningen er 1 milliarder kroner knyttet til utbyggingen av fase 1 av St. Olav Hospital. I budsjettforslaget for 2004 varslet Helsedepartementet at lånebehovet for regionale helseforetak skulle vurderes på nytt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Det foreslås å øke bevilgningen med 750 millioner kroner i 2004. Samlet er de regionale helseforetakene med 750 millioner kroner som økt låneramme i 2004, gitt mulighet for å investere for 6,4 milliarder kroner i 2004.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 732 og pressemelding fra HD