Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge

Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2003-2004) ble det avsatt 81,25 millioner kroner til tapsfond for garantier til driftskreditt i fiskerinæringen. Bankvesenet har vist liten interesse for garantiene, og selv om man har etablert en garantiordning i samarbeid med salgslagene, viser anslag at det ikke vil være grunnlag for å benytte mer enn ca. 60-70 prosent av rammen. Det foreslås derfor å redusere tapsfondet med 30 millioner kroner.

For å finne rom for nødvendige tilleggsbevilgninger foreslås det å redusere bevilgningene til Innovasjon Norge med ytterligere 135 millioner kroner. Det foreslås derfor en samlet reduksjon under kap.2421 med 165 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 2421