Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbruksfradraget

Regjeringen foreslår at grunnlaget for jordbruksfradraget utvides slik at bondens nettoinntekt fra produksjon av biobrensel på bruket går inn i beregningsgrunnlaget. Forslaget vil redusere statens inntekter med om lag 15 millioner kroner .

For nærmere omtale av forslaget vises det til Ot.prp. nr. 68 (2003-2004)