Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Kommunenes inntekter består av skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. For 2004 anslås inntekter i alt til vel 213 milliarder kroner, som fordeler seg med vel 103 milliarder kroner i skatteinntekter, knapt 66 milliarder kroner i statlige bevilgninger og i underkant av 45 milliarder kroner i gebyrer og andre inntekter. Deler av overføringene fra staten er øremerket særskilte formål, mens resten er frie inntekter. I Kommuneproposisjonen 2005, som legges fram samtidig med Revidert nasjonalbudsjett 2004, foreslås det at flere øremerkede tilskudd innlemmes i inntektssystemet. Dette vil øke andelen frie inntekter og bidra til å øke den kommunale handlefriheten. Kommunesektorens frie inntekter går til å dekke utgifter til både lovpålagte tjenester og tjenester kommunene selv velger å prioritere.

Regnet fra regnskap for 2003 kan den reelle veksten i kommunenes samlede inntekter i 2004 anslås til i overkant av 7¼ miliarder kroner. Dette tilsvarer en volumvekst på om lag 3¾ prosent, som er den sterkeste veksten i kommunenes inntekter siden 1997.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien for 2005 er gitt i pressemelding om Kommuneproposisjonen 2005 som legges fram av Kommunal- og regionaldepartementet.