Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB) 40 000 - 45 000 prisobservasjoner fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI, vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelse.

Konsumprisveksten har vært lav så langt i år, og klart lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2004. I årets fire første måneder avtok konsumprisene i alt (KPI) med 1,0 prosent fra året før, mens konsumprisene justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) økte med 0,1 prosent i samme tidsrom. Den lave prisveksten så langt i år må i stor grad ses i sammenheng med en normalisering av elektrisitetsprisene etter at disse var svært høye i fjor vinter, og med at prisveksten på importerte konsumvarer har vært klart lavere enn tidligere lagt til grunn. Også skjerpet konkurranse i enkelte innenlandske markeder, som markedene for flyreiser og øl, har trukket prisveksten ned. I tillegg har det lave rentenivået trolig bidratt til å redusere husleiene ved at flere ønsker å kjøpe framfor å leie bolig.

Prisveksten er ventet å ta seg opp framover. Svekkelsen av kronen siden begynnelsen av 2003 vil etter hvert gi sterkere prisvekst på importerte konsumvarer. I tillegg vil den negative virkningen på tolvmånedersveksten av lavere elektrisitetspriser snart være uttømt. Alt i alt ventes det at veksten i konsumprisene i alt vil ta seg opp fra ½ pst. i år til 2 pst. neste år. Justert for avgiftsendringer og utenom energivarer ventes konsumprisveksten å øke fra ¾ prosent i 2004 til 2¼ prosent i 2005. Anslagene for KPI og KPI-JAE for inneværende år innebærer en nedjustering på henholdsvis ¾ og 1 prosentpoeng sammenliknet med tilsvarende anslag i Nasjonalbudsjettet 2004.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 avsnitt 2.1