Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte

Bevilgningen til kontantstøtte i saldert budsjett er på 2 852 millioner kroner. Utgiftene anslås til 3 045 millioner kroner. Dette medfører et merbehov på 193 millioner kroner.

Rikstrygdeverkets kontantstøttestatistikk viser et høyere antall barn med kontantstøtte enn forutsatt i saldert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere netto tilvekst av nye barnehageplasser i 2003 for barn under 3 år enn måltallet på 8 000 plasser. I anslaget er det videre lagt til grunn at 8 000 nye plasser for barn under 3 år tas i bruk i løpet av 2004. (se Barnehager)

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen til kontantstøtte med 193 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 844, post 70