Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Lønnskostnader inkluderer alle former for lønnsutbetaling og indirekte lønnskostnader, herunder arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenlikninger av konkurranseevnen. Siden 1997 har veksten i lønnskostnadene for norske industriarbeidere vært høyere enn hos våre handelspartnere.

I 2003 kom årslønnsveksten ned i 4½ pst. etter flere år med vesentlig høyere lønnsvekst mens lønn pr. normalårsverk, som også inkluderer overtidsbruken, økte med 3,8 pst. Moderate tillegg i fjorårets oppgjør bidro til at lønnsoverhengene inn i 2004 ble lave for de fleste tariffområdene. Årets inntektsoppgjør, som er hovedoppgjør, gjennomføres forbundsvist. I det såkalte frontfaget, som utgjøres av verkstedsoverenskomsten, overenskomsten for byggeindustrien og tekooverenskomsten, ble det gitt et generelt tillegg på 1 kroner pr. time i de områdene som har rett til lokale forhandlinger og 1 krone og 50 øre pr. time i de områdene uten lokale forhandlinger. Tilleggene har dannet mønster for øvrige tariffområder i privat sektor. På bakgrunn av resultatene fra lønnsoppgjørene som allerede er gjennomført, anslås årslønnsveksten for alle grupper fra 2003 til 2004 nå til 3¾ prosent. Dette er ¼ prosentpoeng lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2004. For Norges handelspartnere er lønnsveksten anslått til 3½ prosent både for inneværende år og neste år.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.1.