Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvennlig gassteknologi

Regjeringens strategi for satsing på gasskraftverk med CO2 - håndtering ble lagt frem i St.meld. nr. 9 (2002-2003) og omfatter følgende elementer:

  • statlig støtte til teknologi- og produktutvikling
  • investeringsstøtte for fullskala gasskraftverk med CO2 -håndtering fra 2006
  • opprettelsen av et statlig innovasjonsselskap for miljøvennlig gassteknologi i Grenland
  • utredninger av statlig deltakelse i utvikling og drift av infrastruktur for CO2

Regjeringen foreslår nå å opprette et fond etter modell av Fondet for forskning og nyskaping med en fondskapital på 2 milliarder kroner. Hovedhensikten med fondet er å gi grunnlag for en mer langsiktig og stabil offentlig finansiering av utviklingsprosjekter for miljøvennlig gassteknologi, herunder teknologier for gasskraft med CO2 -håndtering. Som et ledd i Regjeringens strategi etableres det et innovasjonsselskap i Grenland som skal forvalte avkastningen fra fondet.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 1827