Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nytt meldingssystem for uheldige hendelser

Helsedepartementet arbeider for at man fra statlige helsemyndigheters side kan iverksette et nytt meldingssystem for uheldige hendelser i helsetjenesten. Departementet foreslår å innføre et nasjonalt system for registrering, analyse og forebygging av uheldige hendelser og feilbehandling i somatiske sykehus. Hensikten er å opprette et meldingssystem som har kvalitetsforbedring og ikke straffereaksjon som formål. Sosial- og helsedirektoratet er bedt om å utrede problemstillingen og foreslå tiltak for å håndtere feil og uheldige hendelser i tjenesten. Helsedepartementet vil komme tilbake med et forslag i statsbudsjettet for 2005.

Se også Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), programområde 10