Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pionerdykkere, skattefritak

Regjeringen foreslår å innføre et eksplisitt skattefritak for utbetalinger fra en statlig kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere i Nordsjøen. Det foreslås at endringen trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 2004.

For nærmere omtale av forslaget, se Ot.prp. nr. 68 (2003-2004), samt St.meld. nr. 47 (2002-2003) og Innst. S. nr. 173 (2003-2004).