Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pionerdykkerne, kompensasjonsordning

Stortinget har anmodet Regjeringen om å etablere en kompensasjonsordning med maksimal utbetaling til den enkelte dykker på 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Kompensasjon skal også gis til etterlatte under nærmere bestemte vilkår, når det kan godtgjøres at avdøde fylte vilkårene for å få kompensasjon.

I tillegg til en kompensasjonsordning anmodet Stortinget Regjeringen om å fremme forslag til overslagsbevilgning for utbetaling av oppreisning til pionerdykkerne i Nordsjøen, samt etterlatte, på 200 000 kroner.

De samlede utbetalinger til kompensasjon og oppreisning som følge av Regjeringens forslag kan anslås til om lag 430 millioner kroner. I beregningene har Regjeringen lagt til grunn at om lag 150 dykkere og 30 etterlatte, vil bli omfattet av ordningen. Det er videre forutsatt at utbetalinger i forbindelse med strakshjelp bevilget i 2003 og 2004 skal komme til fratrekk. Regjeringen anslår at om lag 270 millioner kroner vil komme til utbetaling i løpet av 2004. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til bevilgninger for 2005 og 2006 i budsjettframleggene for disse årene.

Til sammen foreslås det 284 millioner kroner til tiltak knyttet til pionerdykkerne. I tillegg til kompensasjonsordningen er det foreslått 4 millioner kroner til å administrere ordningen, 2 millioner kroner til Nordsjødykker Alliansen og 10 millioner kroner til Norsk Oljemuseum.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 1576 post 70 og 71