Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiet

240 studenter forventes uteksaminert fra Politihøgskolen våren 2004. Statistikk pr. 1. mars 2004 viste at det var ca 200 ledige stillinger i politiet. Politidistriktene har rapportert at flere stillinger holdes vakant på grunn av budsjettsituasjonen. Dette kan føre til at årets avgangsstudenter får problemer med å skaffe seg jobb når de avslutter studiene ved Politihøgskolen. Det foreslås derfor en styrking av politidistriktenes driftsbudsjetter, slik at det gis mulighet for å ansette i ledige stillinger, tilsvarende 180 årsverk fra høsten 2004.

I tillegg til å styrke driftsbudsjettene for å bidra til å sikre nyutdannede jobb i etaten, er det behov for en styrking av politibudsjettet for delvis å dekke økte utgifter til premie for yrkesskadeforsikringen, som i 2004 øker vesentlig. Ut fra den foreliggende sikkerhetssituasjonen er det dessuten nødvendig å øke aktivitetsnivået, særlig på kontra-terrorområdet. På denne bakgrunn foreslås å øke bevilgningen på kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten med i alt 65 millioner kroner.

Drapet på en tjenestemann i Rogaland politidistrikt og ranet av Norsk Kontantservice og krever store ressurser i forbindelse med etterforskning og oppfølging. Flere politidistrikter bidrar ved å avgi ressurser, og trenger budsjettmessig kompensasjon for denne avgivelsen. Ressursbehovet i saken går langt ut over de midler som er avsatt til reserver i Rogaland politidistrikt og i Politidirektoratet. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning på kap. 440 på 40 millioner kroner.

I forbindelse med opprettelsen av Politiets utlendingsenhet overføres midler fra kap. 441 Oslo politidistrikt til kap. 440. Bevilgningen på kap. 441 foreslås i denne sammenheng redusert med 20 millioner kroner. På grunn av forventet effektivisering av utlendingsforvaltningen foreslås det at 15 millioner kroner omdisponeres til kap. 440, mens det overskytende beløpet på 5 millioner kroner går til å øke Politihøgskolens budsjettkapittel 442.

Samlet tilleggsbevilgning til politiet på kap. 440 og 441 blir etter dette 100 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap 440 post 01.