Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Renter

Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for utøvelsen av pengepolitikken, herunder rentesettingen. Norges Banks styringsrente, foliorenten, er satt ned med til sammen 5¼ prosentpoeng siden begynnelsen av desember 2002, og den er nå 1,75 pst. Rentene internasjonalt har vært mer stabile det siste halvannet året, og rentedifferansen i forhold til utlandet har dermed blitt kraftig redusert. De norske pengemarkedsrentene var 7. mai 2 pst., som er om lag som i euroområdet, men om lag ¾ prosentpoeng høyere enn i USA. I denne meldingen er det lagt til grunn at pengemarkedsrentene utvikler seg i samsvar med de implisitte terminrentene, beregnet på grunnlag av avkastningskurven i penge- og obligasjonsmarkedene i midten av april. Dette innebærer at pengemarkedsrentene er anslått å ta seg opp med om lag ½ prosentpoeng innen utgangen av 2004, og med ytterligere 1,5 prosentpoeng innen utgangen av neste år.

Se også Pengepolitikken.