Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurssenter for bruker- og pårørendekompetanse

Ett mål i Opptrappingsplan for psykisk helse er å styrke brukernes stilling og brukermedvirkning i alle tjenester. For å bidra til dette har Mental Helse Norge søkt om å etablere et senter for bruker- og pårørendekompetanse.

Helsedepartementet foreslår at organisasjonen gis i oppdrag å etablere et ressurssenter for voksne, basert på samarbeid med andre relevante brukerorganisasjoner. Senteret etableres som et 3-årig prosjekt med en årlig driftsramme på 4 millioner kroner. Ressurssenteret skal fremme brukermedvirkning ved å systematisere, utvikle, gyldiggjøre og formidle kunnskapen videre til brukere, pårørende, fagfolk og samfunn.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), programområde 10