Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rocknes-forliset

Lasteskipet MV ”Rocknes” havarerte den 19. januar 2004 ved Vatlestraumen ved Bergen. Havariet gjorde det nødvendig å iverksette en omfattende oljevernaksjon både på sjø og på land. Sjøaksjonen ble avsluttet 30. januar 2004. Strandaksjonen pågår fortsatt.

Etter forurensningsloven er forurenser ansvarlig for kostnader for begrensning av og opprenskning av oljesøl. Det vil bli krevd refusjon for statens kostnader ved oljevernaksjonen fra ansvarlig forurenser i samsvar med relevante lovbestemmelser.

Ved ”Rocknes”-ulykken var det behov for straks å iverksette tiltak for å begrense miljøskadene, og ved kronprinsregentens resolusjon av 30. januar 2004 ble Fiskeridepartementet gitt samtykke til å utgiftsføre inntil 70 millioner kroner ut over bevilgningen.

De samlede kostnadene for hele aksjonen er anslått til 91,5 millioner kroner. Det er anslått at om lag 87,5 millioner kroner av disse kostnadene er påløpt pr. 10.mai 2004. det er fortsatt usikkerhet knyttet til anslagene. Dette gjelder særlig i forhold til kostnadene for rengjøring og behandling av oppsamlet masse.

På bakgrunn av det foreliggende anslaget for kostnadene knyttet til Rocknes aksjonene foreslås det at bevilgningen til spesielle driftsutgifter under Kystverket økes til 91,5 millioner kroner

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004), kap. 1062, post 21.