Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens petroleumsfond

Statens petroleumsfond ble opprettet ved lov 22. juni 1990 og har som formål å ivareta langsiktige hensyn ved bruk av petroleumsinntektene. Ansvaret for den operative forvaltningen er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Fondet blir hvert år tilført inntekter som svarer til statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets formue. Samtidig dekkes det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet av en årlig overføring fra Petroleumsfondet etter vedtak i Stortinget.

Petroleumsfondets midler er i sin helhet investert i utlandet. Om lag 40 prosent av fondet er investert i aksjer, mens om lag 60 prosent er investert i obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Investeringene i obligasjoner er fordelt med 55 prosent i Europa, 35 prosent i Nord-Amerika og 10 prosent i Asia og Oceania. For egenkapitalinstrumenter skal fordelingen være 40-60 prosent i Europa, mens regionene Amerika, Asia/Oceania og Amerika Midt-Østen/Afrika til sammen skal utgjøre 40-60 prosent.

Ved utgangen av 2003 utgjorde Petroleumsfondet 847,1 mrd. kroner ifølge Statsregnskapet. Avkastningen for den internasjonale verdipapirporteføljen (inkl. Miljøfondet) for 2003 var 12,6 prosent målt i utenlandsk valuta. Målt i norske kroner var avkastningen 20,0 prosent. Forskjellen mellom de to avkastningstallene skyldes at den norske kronen svekket seg i verdi i løpet av perioden. Det er avkastningen i internasjonal valuta som er relevant når man skal måle utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Gjennomsnittlig årlig realavkastning målt i utenlandsk valuta, etter fradrag for forvaltningskostnader, var 3,7 prosent i perioden 1997-2003.

I 2003 var avkastningen av Petroleumsfondets ordinære portefølje (ekskl. Miljøfondet) 0,59 prosentpoeng høyere enn den korrigerte referanseporteføljens avkastning. Over den siste seksårsperioden har gjennomsnittlig meravkastning vært 0,43 prosentpoeng.

Se omtale i kapittel 4 i Revidert nasjonalbudsjett 2004 og internettsidene til Norges Bank og Finansdepartementet for nærmere omtale av Petroleumsfondet.