Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statsbygg

Fra og med 1. januar 2004 ble en rekke eiendommer innlemmet i husleieordningen, dette gjelder bl.a. barnevernseiendommer i forbindelse med at staten overtok ansvaret for barnevernet og familievernet fra fylkeskommunene, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Dette medfører at driftsinntektene øker med om lag 57,6 millioner kroner, og driftsutgiftene øker med om lag 40,7 millioner kroner. Avskrivningene på eiendomsmassen er beregnet til 8,5 millioner kroner. Det er behov for oppgraderinger, tilpasninger og vedlikehold for enkelte av eiendommene og avsetningene til investeringsformål øker med 8,4 millioner kroner.

På grunn av innsparinger på driftsbudsjettet, har reguleringsfondet til Statsbygg økt mer enn det som tidligere var lagt til grunn. Driftsresultatet for Statsbygg foreslås derfor økt med 285 millioner kroner ved uttak fra reguleringsfondet.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 2445