Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykepenger

Bevilgningen for 2004 er på 25 940 millioner kroner. Den er basert på anslag som ble foretatt i august 2003 på bakgrunn av regnskapstall til og med juli samme år. Det har senere vist seg at veksten i sykefraværet er blitt høyere enn det som ble lagt til grunn for vedtatt budsjett. Veksten i 2003 ble nærmere 5 prosent, noe som bidrar til at nivået på sykepengeutgiftene ved inngangen til 2004 ble høyere enn tidligere forutsatt. Veksten i sykepengegrunnlaget (lønnsnivå for sykmeldte) i 2003 ble også høyere enn forutsatt i anslagene som lå til grunn for budsjettforslaget for 2004.

Videre anslås nå fraværsveksten i 2004 å bli 3 prosent og det forventes en vekst i sysselsettingen på 0,4 prosent, som med uendret fravær pr. sysselsatt også bidrar til vekst i sykepengeutgiftene. Veksten i sykepengegrunnlaget anslås nå til 3,75 prosent, i tråd med reviderte lønnsvekstanslag for 2004.

Reviderte anslag, basert på utviklingen i bl.a. regnskapstall til og med februar 2004, gir grunnlag for å sette opp bevilgningen med 1 450 millioner kroner. Bevilgningen under kap. 2650, post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv. foreslås økt med 1 450 millioner kroner til 27 390 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) Kap 2650 Post 70