Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 16-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i den uken personene blir spurt om deres status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon mv., er også definert som sysselsatte. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon mv.

Antallet sysselsatte personer har vært relativt stabilt de siste tre kvartalene, etter en klar nedgang fram til 2. kvartal i fjor. Oppgangen i fastlandsøkonomien ventes å gi en vekst i sysselsettingen framover. I begynnelsen av en oppgangskonjunktur er bedriftene ofte forsiktige med å foreta nyansettelser, men når oppgangen festner seg, vil bedriftene etter hvert øke investeringene og sysselsettingen for å kunne dekke opp den økte etterspørselen. Personsysselsettingen anslås å øke med 5000 personer fra 2003 til 2004 og noe mer enn dette i 2005.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2004 kapittel 2.1