Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uførepensjon

Bevilgningen til grunnpensjon for uføre i 2004 er på 15 330 millioner kroner. Det forventes en økning i utgiftene som følge av at flere får uførepensjon og en økning i gjennomsnittlig pensjon i forhold til forutsetningene som lå til grunn for budsjettet for 2004. Mens det ved utløpet av 2003 var om lag 301 200 uførepensjonister, antas det ved utløpet av 2004 å være om lag 314 500 mottakere av uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad samlet.

Bevilgningen foreslås økt med 800 millioner kroner til 16 130 millioner kroner.

For tilleggspensjon for uføre er det også nye anslag for utgiftene. Bevilgningen for 2004 er på 22 696 millioner kroner. Det forventes en økning i utgiftene som følge av både økt tilstrømning til uførepensjonen og en økning i gjennomsnittlig pensjon i forhold til forutsetningene som lå til grunn for budsjettet for 2004. Bevilgningen foreslås økt med 600 millioner kroner til 23 296 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) Post 70 Grunnpensjon, uføre og Post 71 Tilleggspensjon, uføre