Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbyttebetalinger

Selskaper under NHDs forvalting

I vedtatt budsjett for 2004 er det ført opp 7 471,8 millioner kroner i samlet aksjeutbytte fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning. Etter de opplysninger Nærings- og handelsdepartementet har fått fra de aktuelle selskapene, kan det samlede utbytteanslaget for regnskapsåret 2003 med utbetaling i 2004, økes med 100,2 millioner kroner.

Økningen skyldes hovedsakelig høyere utbytteutbetalinger fra Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, Eksportfinans ASA og Nammo AS enn tidligere forventet. Dette motvirkes i noen grad av redusert utbytte fra Statkraft SF, DnB NOR ASA og Kongsberg Gruppen ASA.

Inntektsbevilgningen foreslås derfor økt med 100,2 millioner kroner, fra 7 471,8 til 7 572,0 millioner kroner.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 5656 post 80

Posten Norge AS

Postens resultat for regnskapsåret 2003 er på 402 millioner kroner. I tråd med gjeldende utbyttepolitikk for Posten skal det utbetales et utbytte på 30 prosent av selskapets overskudd etter skatt. For å finne rom for nødvendige tilleggsbevilgninger foreslås det for regnskapsåret 2003 at det utbetales et utbytte på 60 prosent av selskapets overskudd etter skatt. Det foreslås derfor å føre opp 241 millioner kroner som utbytte fra Posten.

Se også St. prp. nr. 63 ((2003-2004) kap. 5618, post 80

Statnett SF

Det er i saldert budsjett 2004 budsjettert med 450 millioner kroner i utbytte fra Statnett SF til utbetaling i 2004 for regnskapsåret 2003.

Konsernets realiserte overskudd etter skatt for 2003 ble 576 millioner kroner. For regnskapsåret 2003 settes utbyttet til 90 prosent av konsernets årsresultat etter skatt. På denne bakgrunn økes utbyttet fra Statnett SF for regnskapsåret 2003 med 68 millioner kroner, fra 450 til 518 millioner kroner. Endelig vedtak om utbytte fattes i Statnett SFs foretaksmøte i juni 2004.

Se også St. prp. nr. 63 (2003-2004) kap. 5680