Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utslippsavgift på forbrenning av avfall

Regjeringen foreslår at utslippsavgiften innføres som vedtatt 1. juli 2004, uten at det samtidig innføres noen tilskuddsordning. Som følge av at utslippene fra forbrenningsanlegg har gått ned, vil imidlertid den totale avgiftsbelastningen for forbrenningsanleggene bli vesentlig lavere i forhold til dagens avgift. I tillegg har økningen i deponiavgiften som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2004 vært med på å bedre konkurransevilkårene for forbrenningsanleggene.

For nærmere omtale av avgiftsfritaket se St. prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004.