Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Varebiler klasse 1

Adgangen til å trekke fra moms ved anskaffelse og drift av personbiler er svært begrenset, blant fordi slike kjøretøyer ofte brukes privat og at denne bruken er vanskelig å kontrollere for kontrollmyndighetene. Disse begrensningene i fradragsretten som gjelder for personbiler blir regelmessig omgått ved at kjøretøyene i stedet anskaffes som varebiler klasse 1 med fradragsrett, og kort tid etter anskaffelsen tas i bruk som en personbil eller omklassifiseres til en personbil. For å tette dette hullet i momsregelverket foreslås det at varebiler klasse 1 likestilles med personbiler i forhold til momsreglene, slik at de samme begrensninger i fradragsretten vil gjelde for slike kjøretøyer. En slik likestilling gjelder for øvrig i dag allerede i forhold til engangsavgiften. Når det gjelder varebil klasse 2( grønne skilter) foreslås det ingen endringer.

For nærmere omtale av forslaget se Ot.prp. nr. 68 (2003-2004).