Dokumenter

Følgende dokumenter er lagt ut

2.3 MB
1,482.2 KB

Revidert nasjonalbudsjett 2005 (Stortingsmelding nr. 2)

3.3 MB
3,843.7 KB

St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

1.4 MB
987.9 KB

Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv.

Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt kommuneproposisjonen

2.5 MB
4,958.5 KB

St.prp. nr. 60 (2004-2005) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2006

Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2005, både i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett. For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

439.5 KB

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

445.0 KB

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

436.0 KB

Kapittel 4. Skatter og avgifter

Om prosessen

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember.

Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår rammer for 23 ulike utgiftskategorier og 2 rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter.

Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Få uker etter dette, fra 1. januar, skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en stortingsproposisjon med "Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år" i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved «nysalderingen» av statsbudsjettet i desember.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret, som stortingsmelding nr 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

Om internettversjonene av budsjettene for 2005

HTML-filene egner seg for å få rask oversikt, gir god lesing av utvalgte deler på skjerm, og har omfattende innholdsfortegnelser med pekere til de enkelte deler av dokumentet. Utskrift fra HTML-filene er fullt leselige, men avviker en god del fra originaldokumentene. Lesing av større tekstmengder fra skjerm er fullt mulig, men lite effektivt sammenlignet med lesing på papir. For å få størst mulig skjermflate tilgjengelig kan du klikke "Vis i eget vindu" (nederst til høyre i skjermbildet) for å fjerne menyer mm.

PDF (Portable Document Format)

PDF-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på skjerm, med gjengivelse svært lik originaldokumentet. PDF-filene er utstyrt med et begrenset antall pekere fra innholdfortegnelser til de enkelte deler av dokumentet. Hvis du skal lese større tekstmengder er utskrifter fra Acrobat å anbefale dersom du ikke har tilgang til de trykte dokumentene.

Dersom du har Acrobat Reader installert, kan du enten klikke på pekeren til en PDF-fil for å få opp filen direkte i din nettleser,eller du kan høyreklikke på lenken og lagre filen på din egen maskin for senere lesing og utskrift. Hvis du mangler Acrobat Reader, kan den hentes fra Adobe sentralt. Der finnes også mer informasjon om programmet og installering.