Nr.:

26

Dato:

13.05.2005

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

I tillegg til oppfølging av skattereformen, fremmer Regjeringen forslag til blant annet følgende endringer i skatte- og avgiftslovgivningen.

Lettelser i beskatningen av fritidsbolig organisert som borettslag

Den nye burettslagslova av 2003, som trer i kraft i 2005, åpner for at også fritidsboliger kan organiseres som borettslag. Dette gjør det nødvendig med endringer i skatteloven, fordi slike fritidsboliger ikke er omfattet av de særlige skattereglene for fritidsboliger. Regjeringen foreslår derfor at reglene som gjelder for selveide fritidsboliger skal gjelde tilsvarende for fritidsboliger i borettslag. På denne måten vil fritidsboliger bli beskattet likt uavhengig av eierform.

Støtte for ulønnet arbeidsinnsats på godkjent Skattefunn-prosjekt

Etter gjeldende regler gir ulønnet arbeidsinnsats på Skattefunn-prosjekt ikke rett til støtte etter Skattefunn-ordningen. Regjeringen fremmer forslag om en rammestyrt støtteordning for ulønnet arbeidsinnsats på slike FoU-prosjekt. Tilskuddsordningen administreres av Norges forskningsråd. Utbetalt støtte skal samordnes med skattyters skattefradrag etter Skattefunn. Ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Fritak fra uttaksbeskatning i forbindelse med flodbølgekatastrofen

Når en næringsdrivende gir bort varer eller tjenester, kan det i visse tilfeller utløse skatteplikt for giveren, såkalt uttaksbeskatning. Departementet foreslår at det gjøres et unntak fra dette i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Dette medfører at gaver i form av uttak av varer eller tjenester til en frivillig organisasjon ikke skal beskattes. Det foreslås at unntaket skal gjelde gaver gitt i perioden 26. desember 2004 til 31. desember 2005.

Det er videre foreslått en særlig kompensasjonsordning til dekning av ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-prosjekter utført i 2002 og 2003.

Tilpasninger i rederiskatteordningen som følge av ESAs reviderte retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportnæringen

ESA (EFTAs overvåkningsorgan) har revidert sine retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportnæringen. De reviderte retningslinjene gjør det nødvendig å innføre et særskilt flaggkrav innenfor rederiskatteordningen. Flaggkravet innebærer at selskap innenfor ordningen som hovedregel må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje fra og med 1. juli 2005. Lovforslaget foreslås å tre i kraft fra og med denne datoen.

Retningslinjene medfører også at flyttbare innretninger i form av for eksempel rigger og produksjonsskip ikke lenger kan være tillatte eiendeler innenfor ordningen. Departementet vil foreslå nødvendige lovendringer om dette i høstens budsjett, med sikte på at forslaget skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Endringer i reglene om aksjeutbytte

Det foreslås enkelte endringer i beskatningen av aksjeutbytte fra selskaper i EØS-området til personlige aksjonærer i Norge for inntektsåret 2005 og for utbytte fra norske selskaper til personlige aksjonærer i EØS-området fra og med inntektsåret 2006.