Nr.:

28

Dato:

13.05.2005

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Skjermingsmetoden for deltakere

Regjeringen foreslår å innføre en skjermingsmetode for beskatning av personlige deltakere i deltakerlignede selskaper (ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv.) fra 2006. Metoden er utformet etter samme prinsipper som ligger til grunn for den allerede vedtatte skjermingsmetoden for personlige aksjonærer. Forslaget samsvarer i hovedsak med Uttaksutvalgets innstilling (NOU 2005: 2).

Den ordinære overskuddsbeskatningen av selskapet skal etter forslaget fortsatt skje hos deltakerne, uavhengig av utdelinger fra selskapet og med en felles inntektsfastsettelse som om selskapet var skattyter (nettoligning).

I tillegg skal personlige deltakere skattlegges for den delen av overskuddet som deles ut fra selskapet, og som overstiger et skjermingsfradrag. Beskatning ved utdeling erstatter personinntektsberegning etter delingsmodellen. Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere deltakerens kostpris for selskapsandelen med en skjermingsrente. Det foreslås samme skjermingsrente som er vedtatt for personlige aksjonærer, det vil si gjennomsnittlig rente på 5-årige statsobligasjoner i inntektsåret. Den høyeste marginale skattesatsen på utdelinger blir drøyt 48 prosent, som er samme sats som gjelder ved uttak fra aksjeselskap (selskap og aksjonær sett under ett).

Som signalisert i skattemeldingen, legger Regjeringen opp til å redusere toppskattesatsene ytterligere og avvikle den ekstra arbeidsgiveravgiften for høye lønnsutbetalinger. Redusert marginalskatt, den vedtatte skjermingsmetoden for personlige aksjonærer og forslaget til skjerming for personlige næringsdrivende vil gjøre det mulig å avvikle delingsmodellen fra 2006.

Isolert sett anslås forslaget til skjermingsmetode for deltakere å gi en årlig innstramming i størrelsesorden ½ milliard kroner. Det er i hovedsak deltakere utenfor delingsmodellen som får skatteskjerpelse. Samlet sett vil skattereformen likevel innebære at deltakere som gruppe vil få skattelettelser, blant annet som følge av redusert toppskatt og formuesskatt.

For nærmere informasjon om forslaget vises til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 1.