Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Adoptivbarn og kontantstøtte

Kontantstøtte gis for barn mellom ett og tre år som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass med offentlig driftstilskudd. Aldersgrensen på tre år gjelder også for adoptivbarn. Det betyr at mange adoptivfamilier ikke har mulighet til å gjøre bruk av kontantstøtteordningen i to år, slik andre familier har.

Barne- og familiedepartementet foreslår derfor at adoptivbarn skal gis rett til kontantstøtte i to år etter at stønadsperioden for fulle adopsjonspenger er utløpt. Retten vil gjelde for barn under skolealder. Barne- og familiedepartementet foreslår at endringen trer i kraft 1.7.2005.

Utgiftene anslås til 12 millioner kroner på årsbasis. Barne- og familiedepartementet legger til grunn at utgiftene ved iverksettelse fra 1.7.2005 vil være om lag 3,5 millioner kroner i 2005. Forslaget forutsetter endring av kontantstøtteloven og Barne- og familiedepartementet vil om kort tid fremme forslag om nødvendige lovendringer.