Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjefond

Aksjefond er fritatt for skatt på gevinster og utbytte etter fritaksmetoden. Fritaksmetodens anvendelsesområde er avgrenset mot inntekter på porteføljeinvesteringer utenfor EØS. Som porteføljeinntekt regnes inntekt fra aksjeinvestering som ikke gir skattyteren en eierandel på minst 10 prosent av kapitalen og minst 10 prosent av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet. I praksis betyr dette at fondenes aksjeinntekter som stammer fra stater utenfor EØS er skattepliktige. Frem til 1. januar 2006 er imidlertid aksjefondene, etter skatteloven § 10-31 tredje ledd, fritatt for skatteplikt for gevinster. Det foreslås at fritaksbestemmelsen videreføres for gevinster som aksjefondene opptjener i land utenfor EØS. Regelen foreslås å virke fra og med 1. januar 2006 slik at den avløser den nåværende § 10-31 tredje ledd.

For en nærmere omtale av forslaget, se Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 6.