Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) måler den såkalte AKU-ledigheten. AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spør et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige kreves det ifølge AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kunne ha påtatt seg dette arbeidet i løpet av de neste to ukene. Det andre målet på ledighet er Aetats tall over registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer i ulike land. Arbeidsledigheten i Norge er lav sammenliknet med de fleste andre OECD-land. I 2004 utgjorde AKU-ledigheten 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Gjennomsnittlig ledighet i perioden 1996-2003 var 3,8 prosent Til sammenlikning var arbeidsledigheten i 2004 8,0 prosent i EU-15 og 5,5 prosent i USA.

Arbeidsledigheten, målt ved sesongjusterte tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), har avtatt moderat fra 4,7 prosent av arbeidsstyrken i 2. kvartal 2003 til 4,5 prosent i 1. kvartal i år. Summen av registrerte ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak var ved utgangen av april i år om lag 2500 lavere enn på samme tid i fjor. En økning i antall ledige stillinger tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft er i ferd med å ta seg opp. Med ytterligere oppgang i aktiviteten i fastlandsøkonomien og i sysselsettingen, er det lagt til grunn at ledigheten vil avta gjennom inneværende og neste år. AKU-ledigheten anslås nå til 4,3 prosent som gjennomsnitt for 2005, og 4,1 prosent i 2006.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 2.2.