Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift - kontinuitet

Kontinuitet i inntektsbeskatningen ble vedtatt for aksjer og andeler omfattet av aksjonærmodellen høsten 2004, med virkning fra 1. januar 2006. Endringen innebærer at mottakeren må overta arvelaterens eller giverens skattemessige inngangsverdi mv. på aksjene. Det foreslås nå at det også innføres kontinuitet for andeler i deltakerlignede selskaper (ansvarlig selskap, kommandittselskap med videre).

Det vises til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 1.

Det foreslås videre justeringer av reglene om kontinuitet. Det presiseres at en ved beregningen av fradraget i arveavgiftsgrunnlaget for skatteverdien av overtatt latent gevinst, skal ta utgangspunkt i omsetningsverdien på aksjen eller andelen. For aksjer og andeler som verdsettes etter arveavgiftsloven § 11 A, det vil si ikke-børsnoterte aksjer og andeler, fastsettes omsetningsverdien ved en sjablon, til 100 prosent av aksjen eller andelens forholdsmessige andel av selskapets skattemessige formuesverdier. Det presiseres at skjermingsgrunnlaget på mottakers hånd skal begrenses oppad til arveavgiftsverdien av aksjen eller andelen. Det gis nærmere regler om beregning av skjermingsgrunnlaget og inngangsverdien ved gavesalg.

Det vises til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 4.