Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager

I statsbudsjettet for 2005 er det budsjettmessig lagt til rette for 9 000 nye barn i barnehage i 2005. Det er i budsjettet forutsatt at disse barna vil ha gjennomsnittlig oppholdstid som ved utgangen av 2003, det vil si 38,1 timer per uke. En økning på 9 000 barn i 2005 innebærer med denne forutsetningen en kapasitetsvekst på vel 340 000 ukentlige oppholdstimer eller 7 600 heltidsplasser.

Statsbudsjett for 2005 ble lagt fram før endelige utbyggingstall for 2004 forelå. De endelige tallene viser at kapasitetsveksten ble langt bedre enn foreløpige tall innhentet høsten 2004 tydet på. Totalt var kapasitetsveksten i sektoren dette året på vel 507 000 ukentlige oppholdstimer, som tilsvarer over 11 200 heltidsplasser. I samme periode økte antallet barn i barnehage med 7 873. Forholdet mellom antall nye barn i barnehage og antall etablerte heltidsplasser var dermed 1,43.

Omfanget og innretningen av de sterke økonomiske virkemidlene knyttet til etablering av nye barnehageplasser er videreført i 2005, og Regjeringen mener derfor det er grunn til å tro at kapasitetsveksten i sektoren i 2005 blir like stor som i 2004. Samtidig har over 70 000 barn deltidsplass i barnehage ved utgangen av 2004, slik at potensialet for overgang fra deltid til heltid fortsatt er stort. En opprettholdelse av måltallet på 9 000 barn i 2005 vil med en kapasitetsvekst som i 2004, innebære at en økning på ett barn i barnehage krever en kapasitetsvekst i sektoren på 1,24 heltidsplasser. Dette betyr at det legges til grunn at overgangen fra deltid til heltid vil fortsette også i 2005, men at endringene i oppholdstidsstruktur vil bli noe mindre i inneværende år enn i 2004.

I 2004 var gjennomsnittlig utbetalt investeringstilskudd per barn på 25 600 kroner. Dette er en nedgang på om lag 10 900 kroner i forhold til 2003. Nedgangen skyldes momskompensasjonsordningen som ble innført fra 1.1.2004. I forbindelse med gjennomføringen av momskompensasjonsordningen ble bevilgningen til investeringstilskudd justert ned.

Dersom det gjennomsnittlige utbetalte tilskuddet i 2004 legges til grunn også for 2005, vil bevilgningsbehovet for den forutsatte utbyggingen av plasser til 9 000 nye barn være på 230 millioner kroner. I vedtatt budsjett for 2005 er det bevilget 160 millioner kroner på denne posten. Anslagsendringen skyldes i hovedsak at det i forbindelse med innføringen av momskompensasjonsordningen ble trukket ut et for høyt beløp i forhold til anslag for momskompensasjon ved etablering av nye barnehageplasser.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen med 70 millioner kroner.