Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekten (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekt fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til norske privatpersoner fra utlandet. BNI for Norge anslås til 1810 milliarder kroner i 2005. Dette tilsvarer om lag 394 000 kroner per innbygger.

I internasjonale sammenlikninger av hvor mye ulike land satser på bistand, brukes bistandens andel av giverlandenes bruttonasjonalinntekt (BNI) som målestokk. OECDs utviklingskomité DAC har utarbeidet regler for hva slags type støtte som regnes som offisiell utviklingsbistand (ODA).