Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraften.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i oljevirksomheten og utenriks sjøfart. Bakgrunnen for å holde oljevirksomheten og utenriks sjøfart utenfor når en analyserer konjunkturutviklingen, er blant annet at produksjonen i disse sektorene viser store svingninger uten at det i særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft.

Alt i alt anslås nå BNP for Fastlands-Norge å øke med 3½ prosent i 2005. Sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2005 er vekstanslaget for inneværende år oppjustert med om lag ½ prosentpoeng. For neste år ligger det an til en normalisering av veksten i fastlandsøkonomien, og BNP for Fastlands-Norge er anslått å øke med 2 prosent.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 2.1