Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken blir det ofte fokusert på budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten, det vil si det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.

Overskuddet på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond anslås nå til om lag 229 milliarder kroner i 2005. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet anslås til 74,2 milliarder kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 65,3 milliarder kroner.

Offentlig forvaltnings budsjettoverskudd, eller netto finansinvestering i offentlig forvaltning, omfatter i tillegg til statsbudsjettet og Statens petroleumsfond, også andre stats- og trygderegnskaper samt kommunesektoren. Netto finansinvesteringer svarer til overskuddsbegrepet i EUs Maastricht-kriterier og anslås til om lag 262 milliarder kroner i 2005, tilsvarende 14,4 prosent av BNP.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 3.1.