Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Diakon- og kateketstillinger

Siden 1980-tallet er det opprettet om lag 155 diakonstillinger med delvis finansiering over statsbudsjettet. I tillegg til diakonstillingene gis det statstilskudd til om lag 130 kateketstillinger. I likhet med diakonstillingene er kateketstillingene organisert under de kirkelige fellesrådene. Tilskuddet er opprinnelig basert på om lag 50 prosent lønnsdekning for diakonstillingene og tilnærmet full lønnsdekning for kateketstillingene.

Tilskuddet til diakon- og kateketstillingene er fra år til år prisomregnet på vanlig måte. De kirkelige fellesrådenes faktiske lønnskostnader til stillingene har imidlertid hatt større vekst enn statstilskuddet, blant annet som følge av den generelle lønnsutviklingen i stillingene og økningen i pensjonsforpliktelsene. Kravene til fellesrådenes egenfinansiering av stillingene er økt tilsvarende. Den vanskelige budsjettssituasjonen for stillingene er blitt forsterket i 2005 og det er kommet meldinger om at stillinger kan bli nedlagt som følge av manglende finansiering. Disse stillingene har ellers et annet finansieringsgrunnlag enn de stillingene som nylig er opprettet med bakgrunn i trosopplæringsreformen, og som helt og fullt finansieres av midlene til reformen.

For å bringe statstilskuddet til diakon- og kateketstillingene i samsvar med de opprinnelige forutsetningene foreslås det at bevilgningen i 2005 økes med 3,5 millioner kroner til ovennevnte formål.