Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Drivstoffavgifter

Drivstoffavgifter har både et fiskalt formål og skal prise de eksterne kostnadene ved vegtransport. Avgifter og priser på drivstoff har gjennomgående gått ned de senere årene. Prisene på drivstoff i markedet, både bilbensin og autodiesel, vil kunne variere en del over tid, blant annet som følge av variasjoner i råoljeprisene.

Den siste tiden har prisene på bilbensin og autodiesel økt. Slike svingninger er naturlige i et marked, og de tilsier ikke at avgiftsnivåene bør endres, verken på miljøavgifter eller andre avgifter, for eksempel avgifter knyttet til veislitasje mv. Negative eksterne virkninger knyttet til veitrafikk er uavhengig av oljeprisene på verdensmarkedet eller andre forhold som kan påvirke markedsprisene. Dette tilsier at avgiftene ikke bør endres som følge av svingninger i pumpeprisene i markedet.

I forbindelse med at det blir gitt en gjennomgang av særavgiftene i St. meld. nr. 2 (2004-2005) Revidert nasjonalbudsjett 2005, blir det også gitt en drøfting av drivstoffavgiftene.