Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energitiltak i kraftkrevende industri

Det foreslås å bevilge 10 millioner kroner til støtte av energieffektivisering og energigjenvinning i kraftintensiv industri.

I 2004 brukte kraftintensiv industri 33,4 TWh elektrisitet. Dette tilsvarer om lag 28 prosent av den samlede norske kraftproduksjonen. I tilegg brukte denne industrien betydelige mengder kull og koks. Samtidig som energi er en vesentlig innsatsfaktor gir industriprosessene betydelige mengder overskuddsenergi i form av spillvarme og avgasser. Økt satsing på energieffektivisering og energigjenvinning i kraftintensiv industri kan derfor bidra til å redusere energikostnadene og gi økte inntekter fra salg av overskuddsenergi.

Enova SF som forvalter støttetiltakene for energiomleggingen har et eget program rettet mot energibruk i industrien. I 2005 har Enova satt av 75 millioner kroner til programmet. Et hovedprinsipp for forvaltningen av Energifondet som finansierer energiomleggingen, er at ulike prosjekter skal konkurrere om støtten på like vilkår på tvers av ulike teknologier og sektorer. Enovas mål for forvaltningen av Energifondet er å bidra til ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 12 TWh/år innen 2010.

Erfaringen med prinsippene for forvaltningen av Energifondet er at en oppnår gode resultater. De samme prinsippene bør derfor også legges til grunn for den ekstra støtten som foreslås bevilget til kraftintensiv industri. For å sikre koordinering med det eksisterende programmet for redusert energibruk i industrien, foreslås det at bevilgningen forvaltes av Enova.