Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond

Etiske retningslinjer for forvaltningen av Statens petroleumsfond ble lagt frem i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Retningslinjene er i samsvar med rapporten fra Graverutvalget (NOU 2003:22).

Staten skal gjennom sitt eierskap i Petroleumsfondet ivareta to etiske forpliktelser: Forpliktelsen til å sikre at også kommende generasjoner får del i oljeformuen, og forpliktelsen til å respektere grunnleggende rettigheter hos dem som blir berørt av virksomheten til selskapene fondet investerer i.

De etiske forpliktelsene skal ivaretas gjennom tre virkemidler:

  • Eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansielle avkastning. I mange tilfeller vil det være et sammenfall mellom finansielle og etiske hensyn.
  • Filtrering: Systematisk utelukking av produsenter av følgende våpen- og ammunisjonstyper: Kjemiske våpen, biologiske våpen, antipersonellminer, ikke-detekterbare fragmenter, brannvåpen, blindende laservåpen, kjernevåpen og klasebomber. Dette er våpentyper som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
  • Uttrekk: Individuell utelukking av selskaper der det er en uakseptabel risiko for i framtiden å medvirke til grove krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlig miljøskade.

Norges Bank skal ha ansvaret for å fremme etikk i eierskapsutøvelsen. Norges Banks hovedstyre vedtok 15. desember 2004 prinsipper for eierskapsutøvelse i samsvar med de etiske retningslinjene.

Finansdepartementet beslutter om konkrete selskaper skal utelukkes fra fondet. Regjeringen oppnevnte 19. november 2004 Petroleumsfondets etiske råd. Rådet skal blant annet gi Finansdepartementet råd om utelukkelse av selskaper fra Petroleumsfondet i henhold til de etiske retningslinjene.

Les mer på Finansdepartementets nettsider.